No products in the cart.
No products in the cart.
No products in the cart.

දේශීය සහල් මිශ්‍ර කිතුල් පිටි කැද 100g

ගොඩ හීනටි, මඩතවාලු, පච්චපෙරුමාල්, කුරුළුතුඩ, කිතුල්පිටි, කජු සහ වියලි මිදි

රු150.00

Availability: In stock

Category Tag

ගැස්ට්‍රයිටිස්, අධිරුධිර පීඩනය, අර්ශස් රෝග, ක්ලාන්තය වැනි රෝග සුව කරයි.

අඩංගු දේ

ගොඩ හීනටි, මඩතවාලු, පච්චපෙරුමාල්, කුරුළුතුඩ, කිතුල්පිටි, කජු සහ වියලි මිදි

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.